DANH MỤC BIỂU MẪU BẢO HIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH 595

Chủ đề thuộc danh mục 'BẢO HIỂM XÃ HỘI VN' được đăng bởi MsChangPPA, 27/1/19.

 1. MsChangPPA

  MsChangPPA Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  17/12/18
  Số bài viết:
  30
  Thích đã nhận:
  6
  Đến từ:
  Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  24 Điểm
  BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

  Số TT

  Tên mẫu biểu

  Ký hiệu

  Thời gian lập

  Số bản lập

  Trách nhiệm lập

  Nơi nhận

  Ghi chú

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  I

  Mẫu biểu liên quan đến đơn vị, người tham gia  1

  Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

  TK1-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Người tham gia

  Cơ quan BHXH


  2

  Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

  TK3-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Đơn vị

  Cơ quan BHXH


  3

  Bảng kê thông tin

  D01-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Đơn vị

  Cơ quan BHXH


  4

  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BHN

  D02-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Đơn vị

  Cơ quan BHXH


  5

  Danh sách người chỉ tham gia BHYT

  D03-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Đơn vị, UBND xã, đại lý thu

  Cơ quan BHXH, cơ quan QL đối tượng


  6

  Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

  D05-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Đại lý thu

  Cơ quan BHXH


  II

  Mẫu biểu nghiệp vụ trong Ngành  1

  Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  D02a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu

  Lưu


  2

  Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

  D03a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu

  Lưu


  3

  Danh sách đơn vị Thuế quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  D04a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Khai thác&TN  4

  Danh sách đơn vị BHXH đang quản lý chưa tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN đầy đủ cho người lao động

  D04b-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu  5

  Danh sách đơn vị giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh

  D04c-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu  6

  Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế

  D04d-TS

  Khi có phát sinh

  02

  Quản lý thu, Khai thác&TN  7

  Thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  D04e-TS

  Khi có phát sinh

  02

  Quản lý thu, Khai thác&TN

  Đơn vị


  8

  Biên bản làm việc về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN cho người lao động

  D04h-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu

  Khai thác&TN


  9

  Báo cáo tình hình khai thác, phát triển đối tượng của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  D04k-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Khai thác&TN  10

  Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

  D04m-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Khai thác&TN


  .

  11

  Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

  D05a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu

  Lưu


  12

  Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ

  D06-TS

  Hằng quý

  02

  Quản lý thu

  Cơ quan tài chính


  13

  Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

  D08a-TS

  Hằng tháng

  01

  Quản lý thu

  Đại lý thu


  14

  Danh sách cấp sổ BHXH

  D09a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ

  Đơn vị


  15

  Danh sách cấp thẻ BHYT

  D10a-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ

  Đơn vị


  16

  Phiếu trả hồ sơ

  C02-TS

  Khi có phát sinh

  02

  Thu, ST, CSXH  17

  Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  C03-TS

  Hằng quý

  02

  Quản lý thu

  Kế hoạch - Tài chính


  18

  Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

  C06-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  19

  Phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

  C07-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  20

  Phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

  C08-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  21

  Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

  C10-TS

  Khi có phát sinh

  02

  Cấp Sổ, thẻ

  BHXH cấp trên


  22

  Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  C12-TS

  Hằng tháng

  02

  Quản lý thu

  Đơn vị


  23

  Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  C13-TS

  Hằng năm

  02

  Cấp Sổ, thẻ

  Đơn vị


  24

  Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT

  C16-TS

  Khi có phát sinh

  02

  Cơ quan BHXH

  Đơn vị, người tham gia


  25

  Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

  C17-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Quản lý thu

  Đại lý, KHTC


  26

  Sổ theo dõi sử dụng phôi sổ BHXH

  S04-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  27

  Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

  S05-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  28

  Sổ theo dõi sử dụng phôi thẻ BHYT

  S06-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  29

  Sổ theo dõi chi tiết thời hạn sử dụng thẻ BHYT

  S07-TS

  Khi có phát sinh

  01

  Cấp Sổ, thẻ  30

  Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  B01-TS

  Hằng tháng (quý)

  02

  QL Thu; cấp sổ, thẻ

  BHXH cấp trên


  31

  Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  B02a-TS

  Hằng quý, năm

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  32

  Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  B02b-TS

  Hằng quý, năm

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  33

  Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  B03-TS

  Hằng tháng

  02

  Quản lý thu

  Quản lý nợ


  34

  Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  B03a-TS

  Hằng quý, năm

  02

  Quản lý nợ

  BHXH cấp trên


  35

  Danh sách truy thu cộng nối thời gian

  B04a-TS

  Hằng quý

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  36

  Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

  B04b-TS

  Hằng quý

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  37

  Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

  B04c-TS

  Hằng quý

  02

  Cấp Sổ, thẻ

  BHXH cấp trên


  38

  Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

  B05-TS

  Hằng quý

  02

  Quản lý thu

  Giám định BHYT, KHTC


  39

  Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  B06-TS

  Hằng tháng

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  40

  Kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

  K01-TS

  Hằng năm

  02

  Quản lý thu

  BHXH cấp trên


  41

  Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

  K02-TS

  Hằng năm

  02

  Cấp Sổ, thẻ

  BHXH cấp trên

   
  Tags:

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...