Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC

Chủ đề thuộc danh mục 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' được đăng bởi ktvn, 23/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  800
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  2.850.027 Điểm
  Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)
  Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán
  - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
  - Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
  - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
  1. a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)​
  Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.
  - Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)
  Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112.
  + Tiền (Mã số 111)
  “Tiền” là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng” và 113 “Tiền đang chuyển”.
  + Các khoản tương đương tiền (Mã số 112)
  Số dư Nợ chi tiết của tài khoản 1281 “Tiền gửi có kỳ hạn” (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng) và tài khoản 1288 “Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn”
  - Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)
  Mã số 120 = Mã số 121+ Mã số 122 + Mã số 123.
  + Chứng khoán kinh doanh (Mã số 121)
  Số liệu để ghi vào là số dư Nợ của tài khoản 121 – “Chứng khoán kinh doanh”.
  + Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (Mã số 122)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2291 “Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  + Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 123)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 1281, TK 1282, 1288 (chi tiết các khoản có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng và không được phân loại là tương đương tiền).
  - Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130)
  Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 136 + Mã số 137 + Mã số 139.
  + Phải thu ngắn hạn của khách hàng (Mã số 131)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở theo từng khách hàng.
  + Trả trước cho người bán ngắn hạn (Mã số 132)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết của Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” mở theo từng người bán.
  + Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136.
  + Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 134)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”.
  + Phải thu về cho vay ngắn hạn (Mã số 135)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 1283 – Cho vay.
  + Phải thu ngắn hạn khác (Mã số 136)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.
  + Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (Mã số 137)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi”, chi tiết dự phòng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi và đuợc ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  + Tài sản thiếu chờ xử lý (mã số 139)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ TK 1381 – “Tài sản thiếu chờ xử lý”.
  - Hàng tồn kho (Mã số 140)
  Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149.
  + Hàng tồn kho (Mã số 141)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các tài khoản 151 – “Hàng mua đang đi đường”, tài khoản 152 – “Nguyên liệu, vật liệu”, tài khoản 153 – “Công cụ, dụng cụ”, tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, tài khoản 155 – “Thành phẩm”, tài khoản 156 – “Hàng hoá”, tài khoản 157 – “Hàng gửi đi bán”, tài khoản 158 – “Hàng hoá kho bảo thuế”.
  + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 149)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”, chi tiết dự phòng cho các khoản mục được trình bày là hàng tồn kho trong chỉ tiêu Mã số 141 và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (...).
  - Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)
  Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155.
  + Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn” là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 242 “Chi phí trả trước”.

  + Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 152)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ” căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 133 “Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ”.
  + Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 153)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước” căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” trên Sổ kế toán chi tiết TK 333.
  + Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 154)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” là số dư Nợ của Tài khoản 171 – “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.
  + Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 155)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của TK 2288 – “Đầu tư khác”.​
  1. b) Tài sản dài hạn (Mã số 200)​
  Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.
  - Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)
  Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215 + Mã số 216 + Mã số 219.
  + Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”, mở chi tiết theo từng khách hàng.
  + Trả trước cho người bán dài hạn (Mã số 212)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số phát sinh Nợ chi tiết của Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” mở theo từng người bán.
  + Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc (Mã số 213)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 1361 “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc”.
  + Phải thu nội bộ dài hạn (Mã số 214)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các Tài khoản 1362, 1363, 1368 trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 136. Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải trả nội bộ dài hạn” trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
  + Phải thu về cho vay dài hạn (Mã số 215)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết TK 1283 – “Cho vay”.
  + Phải thu dài hạn khác (Mã số 216)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các tài khoản: TK 1385, TK1388, TK334, TK338, TK 141, TK 244.
  + Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi”, chi tiết dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn khó đòi và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Tài sản cố định ( Mã số 220)
  Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227.
  - Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)
  Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.
  + Nguyên giá (Mã số 222)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 211 “Tài sản cố định hữu hình”.
  + Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 223)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)
  Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226.
  + Nguyên giá (Mã số 225)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 212 “Tài sản cố định thuê tài chính”.
  + Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 226)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2142 “Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Tài sản cố định vô hình (Mã số 227)
  Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.
  + Nguyên giá (Mã số 228)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình”.
  + Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 229)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (... ).
  - Bất động sản đầu tư (Mã số 230)
  Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232.
  + Nguyên giá (Mã số 231)
  Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217 “Bất động sản đầu tư”.
  + Giá trị hao mòn luỹ kế (Mã số 232)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tư” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  Tài sản dở dang dài hạn (Mã số 240)
  Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242.
  + Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của tài khoản 154 – “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” và số dư Có chi tiết của tài khoản 2294 – “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.
  + Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 242)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”.
  - Đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)
  Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255.
  + Đầu tư vào công ty con (Mã số 251)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 221 “Đầu tư vào công ty con”.
  + Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Mã số 252)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của Tài khoản 222 “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết”.
  + Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 253)
  Số liệu để trình bày vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 2281 – “Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác”.
  + Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 254)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  + Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 255)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288.
  - Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)
  Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268.
  + Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)
  Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 242 “Chi phí trả trước”. Doanh nghiệp không phải tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành chi phí trả trước ngắn hạn.
  + Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” được căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.
  + Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư chi tiết tài khoản 1534 – “Thiết bị, phụ tùng thay thế” (chi tiết số phụ tùng, thiết bị thay thế dự trữ dài hạn) và số dư Có chi tiết của tài khoản 2294 – “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”.
  + Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư chi tiết tài khoản 2288.​
  1. c) Tổng cộng tài sản (Mã số 270)​
  Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.​
  1. d) Nợ phải trả (Mã số 300)​
  Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330.​
  1. e) Nợ ngắn hạn (Mã số 310)​
  Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 321 + Mã số 322 + Mã số 323 + Mã số 324.
  + Phải trả người bán ngắn hạn (Mã số 311)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho người bán” mở chi tiết cho từng người bán.
  + Người mua trả tiền trước ngắn hạn (Mã số 312)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở chi tiết cho từng khách hàng.
  + Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 313)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”.
  + Phải trả người lao động (Mã số 314)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 334 “Phải trả người lao động”.
  + Chi phí phải trả ngắn hạn (Mã số 315)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 335 “Chi phí phải trả”.
  + Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn hạn” trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
  + Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 317)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có của Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”.
  + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn (Mã số 318)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.
  + Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 319)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các tài khoản: TK 338, 138, 344.
  + Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Mã số 320)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 341 và 34311 (chi tiết phần đến hạn thanh toán trong 12 tháng tiếp theo).
  + Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 321)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 352 “Dự phòng phải trả”.
  + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 322)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 353 “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”.
  + Quỹ bình ổn giá (Mã số 323)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá.
  + Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 324)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 171 “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ”.​
  1. g) Nợ dài hạn (Mã số 330)​
  Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 + Mã số 340 + Mã số 341 + Mã số 342 + Mã số 343.

  + Phải trả người bán dài hạn (Mã số 331)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho người bán”, mở cho từng người bán.
  + Người mua trả tiền trước dài hạn (Mã số 332)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Có chi tiết của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở chi tiết cho từng khách hàng.
  + Chi phí phải trả dài hạn (Mã số 333)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 335 “Chi phí phải trả”.
  + Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 334)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Có Tài khoản 3361 “Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh”. Khi đơn vị cấp trên lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc” trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị cấp trên.
  + Phải trả nội bộ dài hạn (Mã số 335)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các tài khoản 3362, 3363, 3368. Khi đơn vị cấp trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu “Phải thu nội bộ dài hạn” trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
  + Doanh thu chưa thực hiện dài hạn (Mã số 336)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.
  + Phải trả dài hạn khác (Mã số 337)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các tài khoản: TK 338, 344.
  + Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Mã số 338)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết các tài khoản: TK 341 và kết quả tìm được của số dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313.
  + Trái phiếu chuyển đổi (Mã số 339)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 3432 – “Trái phiếu chuyển đổi”.
  + Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 340)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả).
  + Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.
  + Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 342)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của Tài khoản 352 “Dự phòng phải trả”.
  + Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 343)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 356 “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”.
  1. h) Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)​
  - Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)
  Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 + Mã số 422.
  - Vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 411)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 4111 “Vốn góp của chủ sở hữu”. Đối với công ty cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b
  + Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (Mã số 411a)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có TK 41111 – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.
  + Cổ phiếu ưu đãi (Mã số 411b)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 41112 – Cổ phiếu ưu đãi (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là vốn chủ sở hữu).
  - Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 4112 “Thặng dư vốn cổ phần”. Nếu TK 4112 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu (Mã số 413)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của tài khoản 4113 – “Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu ”.
  - Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 414)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 4118 “Vốn khác”.
  - Cổ phiếu quỹ (Mã số 415)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 419 “Cổ phiếu quỹ” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản”. Trường hợp tài khoản 412 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 417)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. Trường hợp TK 413 có số dư Nợ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 414 “Quỹ đầu tư phát triển”.
  - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (Mã số 419)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 417 – “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp”.
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 420)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có tài khoản 418 “Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu”.
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 421 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Trường hợp tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Mã số 421 = Mã số 421a + Mã số 421b
  + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (Mã số 421a)
  Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước (đầu kỳ báo cáo).
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước” trên Bảng cân đối kế toán quý là số dư Có của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” cộng với số dư Có chi tiết của Tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”, chi tiết số lợi nhuận lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ báo cáo. Trường hợp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước” trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”. Trường hợp tài khoản 4211, 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (Mã số 421b)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” trên Bảng cân đối kế toán năm là số dư Có của tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay”. Trường hợp tài khoản 4212 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 422)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản”.​
  1. i) Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)​
  Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432.
  + Nguồn kinh phí (Mã số 431)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có của tài khoản 461 “Nguồn kinh phí sự nghiệp” với số dư Nợ tài khoản 161 “Chi sự nghiệp”. Trường hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
  + Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 432)
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ”.​
  1. k) Tổng cộng nguồn vốn (Mã số 440)​
  Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400.
  Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản​
  Mã số 270” =Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn Mã số 440”
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...