Những thay đổi của hệ thống tài khoản kế toán theo TT 133/TT-BTC và QĐ 48/2006

Chủ đề thuộc danh mục 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' được đăng bởi ktvn, 25/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  NHỮNG THAY ĐỔI CỦA HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO TT133/TT-BTC VÀ QĐ48/2006
  THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTCQĐ48/2006/QĐ-BTC
  TK Cấp 1TK Cấp 2,3Tên tài khoảnTK Cấp 1TK Cấp 2,3Tên tài khoản
  LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
  111 Tiền mặt111 Tiền mặt
   1111Tiền Việt Nam 1111Tiền Việt Nam
   1112Ngoại tệ 1112Ngoại tệ
      1113Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
  112 Tiền gửi ngân hàng112 Tiền gửi Ngân hàng
   1121Tiền Việt Nam 1121Tiền Việt Nam
   1122Ngoại tệ 1122Ngoại tệ
      1123Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý
  121 Chứng khoán kinh doanh121 Đầu tư tái chính ngắn hạn
   1211Cổ phiếu   
   1212Trái phiếu   
  128 Đầu tư ngắn hạn khác   
   1281Tiền gửi có kỳ hạn   
   1288Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn   
  131 Phải thu của khách hàng131 Phải thu của khách hàng
  133 Thuế GTGT được khấu trừ133 Thuế GTGT được khấu trừ
   1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 1331Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
   1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  136 Phải thu nội bộ   
   1361Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc   
   1368Phải thu nội bộ khác   
  138 Phải thu khác138 Phải thu khác
   1381Tài sản thiếu chờ xử lý 1381Tài sản thiếu chờ xử lý
   1386Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 1388Phải thu khác
   1388Phải thu khác   
  141 Tạm ứng141 Tạm ứng
     142 Chi phí trả trước ngắn hạn
  151 Hàng mua đang đi đường   
  152 Nguyên liệu, vật liệu152 Nguyên liệu, vật liệu
  153 Công cụ, dụng cụ153 Công cụ, dụng cụ
  154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  155 Thành phẩm155 Thành phẩm
  156 Hàng hóa156 Hàng hóa
   1561Giá mua hàng hóa   
   1562Chi phí thu mua hàng hóa   
  157 Hàng gửi đi bán157 Hàng gửi đi bán
     159 Các khoản dự phòng
      1591Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
      1592Dự phòng phải thu khó đòi
      1593Dư phòng giảm giá hàng tồn kho
     171 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
  211 Tài sản cố định211 Tài sản cố định
   2111Tài sản cố định hữu hình 2111Tài sản cố định hữu hình
   2112Tài sản cố định thuê tài chính 2112Tài sản cố định thuê tài chính
   2113Tài sản cố định vô hình 2113Tài sản cố định vô hình
  214 Hao mòn tài sản cố định214 Hao mòn tài sản cố định
   2141Hao mòn TSCĐ hữu hình 2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
   2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
   2143Hao mòn TSCĐ vô hình 2143Hao mòn TSCĐ vô hình
   2147Hao mòn bất động sản đầu tư 2147Hao mòn bất động sản đầu tư
  217 Bất động sản đầu tư217 Bất động sản đầu tư
     221 Đầu tư tài chính dài hạn
      2212Góp vốn liên doanh
      2213Đầu tư vào công ty liên kết
      2218Đầu tư tài chính dài hạn khác
  228 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   
  229 Dự phòng tổn thất tài sản229 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
   2291Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh   
   2292Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác   
   2293Dự phòng phải thu khó đòi   
   2294Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   
  241 Xây dựng cơ bản dở dang241 Xây dựng cơ bản dở dang
   2411Mua sắm TSCĐ 2411Mua sắm TSCĐ
   2412Xây dựng cơ bản 2412Xây dựng cơ bản dở dang
   2413Sửa chữa lớn TSCĐ 2413Sửa chữa lớn TSCĐ
  242 Chi phí trả trước242 Chi phí trả trước dài hạn
     244 Ký quỹ, ký cược dài hạn
  LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
     311 Vay ngắn hạn
     315 Nợ dài hạn đến hạn trả
  331 Phải trả cho người bán331 Phải trả cho người bán
  333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
   3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp 3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp
    33311Thuế GTGT đầu ra 33311Thuế GTGT đầu ra
    33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu 33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
   3332Thuế tiêu thụ đặc biệt 3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
   3333Thuế xuất, nhập khẩu 3333Thuế xuất, nhập khẩu
   3334Thuế thu nhập doanh nghiệp 3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
   3335Thuế thu nhập cá nhân 3335Thuế thu nhập cá nhân
   3336Thuế tài nguyên 3336Thuế tài nguyên
   3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất 3337Thuế nhà đất, tiền thuê đất
   3338Thuế bảo vệ môi trường và các loại thế khác 3338Các loại thuế khác
   3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  334 Phải trả người lao động334 Phải trả người lao động
   3341Phải trả công nhân viên   
   3348Phải trả người lao động khác   
  335 Chi phí phải trả335 Chi phí phải trả
  336 Phải trả nội bộ   
  338 Phải trả, phải nộp khác338 Phải trả, phải nộp khác
   3381Tài sản thừa chờ giải quyết 3381Tài sản thừa chờ giải quyết
   3382Kinh phí công đoàn 3382Kinh phí công đoàn
   3383Bảo hiểm xã hội 3383Bảo hiểm xã hội
   3384Bảo hiểm y tế 3384Bảo hiểm y tế
   3385Bảo hiểm thất nghiệp 3386Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
   3386Nhận kỹ quỹ, ký cược 3387Doanh thu chưa thực hiện
   3387Doanh thu chưa thực hiện 3388Phải trả, phải nộp khác
   3388Phải trả, phải nộp khác 3389Bảo hiểm thất nghiệp
  341 Vay và nợ thuê tài chính341 Vay, nợ dài hạn
   3411Các khoản đi vay 3411Vay dài hạn
   3412Nợ thuê tài chính 3412Nợ dài hạn
      3413Trái phiếu phát hành
      34131Mệnh giá trái phiếu
      34132Chiếc khấu trái phiếu
      34133Phụ trội trái phiếu
      3414Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
     351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  352 Dự phòng phải trả352 Dự phòng phải trả
   3521Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa   
   3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng   
   3523Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp   
   3524Dự phòng phải trả khác   
  353 Quỹ khen thưởng phúc lợi353 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
   3531Quỹ khen thưởng 3531Quỹ khen thưởng
   3532Quỹ phúc lợi 3532Quỹ phúc lợi
   3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
   3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 3534Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
  356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
   3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 3561Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
   3562Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ 3562Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
  LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
  411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu411 Nguồn vốn kinh doanh
   4111Vốn góp của chủ sở hữu 4111Vốn đầu tư của chủ sở hữu
   #####Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết   
   #####Cổ phiếu ưu đãi   
   4112Thặng dư vốn cổ phần 4112Thặng dư vốn cổ phần
   4118Vốn khác 4118Vốn khác
  413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
   4131Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính   
   4132Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB   
  418 Các qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
  419 Cổ phiếu qũy419 Cổ phiếu quỹ
  421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối421 Lợi nhuận chưa phân phối
   4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước 4211Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
   4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 4212Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
  511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   5111Doanh thu bán hàng hóa 5111Doanh thu bán hàng hóa
   5112Doanh thu bán các thành phẩm 5112Doanh thu bán các thành phẩm
   5113Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113Doanh thu cung cấp dịch vụ
   5118Doanh thu khác 5118Doanh thu khác
  515 Doanh thu hoạt động tài chính515 Doanh thu hoạt động tài chính
     521 Các khoản giảm trừ doanh thu
      5211Chiếu khấu thương mại
      5212Hàng bán bị trả lại
      5213Giảm giá hàng bán
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
  611 Mua hàng611 Mua hàng
  631 Giá thành sản xuất631 Giá thành sản xuất
  632 Giá vốn hàng bán632 Giá vốn hàng bán
  635 Chi phí tài chính635 Chi phí tài chính
  642 Chi phí quản lý kinh doanh642 Chi phí quản lý kinh doanh
   6421Chi phí bán hàng 6421Chi phí bán hàng
   6422Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422Chi phí quản lý doanh ngiệp
  LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
  711 Thu nhập khác711 Thu nhập khác
  LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
  811 Chi phí khác811 Chi phí khác
  821 Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  911 Xác định kết quả kinh doanh911 Xác định kết quả kinh doanh
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...